» کانونهای استان » کانون بازنشستگی راه و شهرسازی

کانون بازنشستگان راه وشهرسازی در سال 1385 با تعداد 4 عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1)آقای جواد  حاتمی(عضوهئیت مدیره)

2) آقایعزیز حسن زاده(عضوهئیت مدیره)

3) آقای محمدرضا حقیقی(عضوهئیت مدیره)

4) آقای محمد نقی سجادی (بازرس)

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 304 نفر میباشند