» کانونهای استان » کانون بازنشستگی دانشگاه علوم پزشکی استان